Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Liv, Lust & Gemenskap

Stadsbyggnadsidéer i Järla Sjö

Järla Sjö har den småskaliga kvartersstaden som grundidé. Det ger en mänsklig skala åt bebyggelsen med cirka 50 x 50 meters kvartersmått och två till fem våningars hushöjd. Det är lätt att orientera sig i en sådan bebyggelse som har ett rutnät som stomme, även om det finns stora variationer i mönstret.

Trafiksystemet går att ordna efter många principer i en kvartersstad. Vi förordar att trafiken sprids på så många gator som möjligt, som grundprincip. Det är emellertid möjligt att begränsa trafiken där så som är

nödvändigt och även att ordna gatustrukturen i ett hierarkiskt system.
I en småskalig kvartersstad är det också förhållandevis enkelt att lösa parkeringsfrågan.

En annan grundidé med Järla Sjö är blandningen mellan arbetsplatser, bostäder och service. Det ger liv dygnet runt och därmed trivsel och trygghet för såväl boende som företag och arbetande. Servicen får ett betydligt bättre underlag i en blandad bebyggelse och kan på så vis vara rikare. Parkeringsplatser kan dubbelutnyttjas så att mark och pengar sparas till annat.

Begreppet mänsklig skala innebär bland annat att det är en anpassning till barns sätt att uppleva och utnyttja den fysiska miljön. Genom att småstaden innehåller många av stadens ingredienser på liten yta kan man säga att den innehåller barnportioner av samhället i stort. Det blir på så vis en pedagogisk stadsbebyggelse som också kan tillfredsställa vuxnas behov av överblick och att uppleva samband i tillvaron.