Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Liv, Lust & Gemenskap

Projektering av Winborgs torg

Vid stranden av Järla sjö ligger Winborgs torg som främst är ett torg för gångtrafik. I norra delen av torget finns en damm i form av en skålad yta. Dammen försörjs med vatten från intilliggande hus takvatten, vilket leds i en öppen ränna till dammen. Vid dammen finns en upphöjd planteringsyta som inrymmer en pumpbrunn som av tekniska själ ligger förhöjd.

Torget inramas av nya byggnader i tre vädersträck. Även träd hjälper till att rama in torget mot norr där det öppnar sig mot en väg.

Projektering av Järla sjöpir

En ny pir är anlagd vid stranden av Järla sjö. Längst ut på piren finns en fyr. Gustav Dalén utvecklade fyrteknik i området. Fyren kan man se ända uppifrån Gustaf de Lavals torg. Vid piren finns nybyggda hus, en del byggda i vatten. Piren är en betongpir som är stensatt. Längs pirens sidor finns pollarbelysning. Piren avslutas med en cirkelformad yta där fyren står. Här finns en låg belysning längs kanten samt ett räcke. Sittplatser finns längs sidorna på piren och vid fyren.

Mot söder löper strandpromenadens brygganläggningar förbi på en lägre nivå. Trappor och en ramp leder ner från torget till strandprommenaden Torget är stensatt med ett mönster av strålar som utgår från dammen. Eftersom torget ligger i ett av huvudgångstråken från järnvägen i norr till strandpromenaden och gångstråket är tillgängligt för rörelsehindrade personer, så ligger hela torgytan i en svag lutning. Sittplatser finns vid östra sidan av torget..