Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Liv, Lust & Gemenskap

Gustaf de Laval startade här och har lämnat efter sig en turbinhall och flera andra byggnader. Även AGA startade i Järla Sjö, liksom Winborgs ättiksfabrik och ytterligare några företag. Dessutom finns här Järla herrgård med mycket gamla anor.

I samband med starka protester mot pågående planering av Järla Sjö fick

Småstaden Arkitekter möjlighet att ta fram ett alternativt planförslag. Det innebar mer småskalig bebyggelse i kvartersform samt högre grad av bevarande av befintlig bebyggelse.
Huvuddragen var att gamla industribyggnader med stora historiska värden bevarades samtidigt som ytorna mellan dem formades till en småstad med gator och gränder, parker och torg.

bilder/front/laddar.gif