Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Liv, Lust & Gemenskap

Idag är det svårt att övertyga fastighetsägare om att det är viktigt med blandade verksamheter i byggnader för att få en levande stad. Höga krav på förvaltningen hämmar denna strävan. Det är då ändå förhållandevis lätt att få en variation i kvartersstaden där varje kvarter kan ha en egen verksamhet eller till och med går att dela på fler mot olika omgivande gator.

Eftersom företagen gärna vill ha funktionsblandade städer men hämmats av administrativa svårigheter, kommer förändringarna i fastighetsbildningslagstiftningen om flerdimensionell fastighetsbildning lägligt.

som är uppdelad i tydliga gator och gränder, torg, stadspark, trädgårdspark, strandpromenad i strandpark. Gårdarna är försedda med lägenhetsträdgårdar till lägenheterna i markplan samt en gemensam del till alla i kvarteret.

Även mot gatumiljön finns förgårdar och terrasser. Grönskan är viktig både i den offentliga miljön och på gårdarna.

Tack vare alla trädgårdar och terrasser bidrar de boende själva med plantering och skötsel av blommor och andra växter.

I Järla Sjö har de befintliga byggnaderna och övriga förutsättningar fått styra starkt hur stadsdelen skulle gestaltas. Några viktiga axlar har dragits ut för att ge området en tydlig struktur och för att öka orienterbarheten.

Vid entrén till området finns ett välkomnande torg. Därifrån leder några stråk vidare mot herrgården och vattnet. Området har en offentlig miljö