Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Liv, Lust & Gemenskap

Järla Sjö Markplanering

Vid planeringen av Järla Sjö har all mark en given funktion ingen mark utgör impediment.
Här finns två definierade parker med sinsemellan olika karaktärer. Här finns också det långsträckta strandområdet med strandpromenad, bryggor och grönytor. Därutöver finns torg och gatumiljöer med olika karaktärer.

Till gatumiljöerna hör en del kvartersmark som utgör förgårdsmark i form av planteringar eller uteplatser. Gator och gränder är också trädplanterade på en eller båda sidor.

från Saltsjöbanan och alla bussar. Oavsett på vilket sätt man kommer till Järja Sjö möts man av det centrala torget som kringgärdas av bostäder, butiker och arbetsplatser. Torget har en hel del oregelbundenheter beroende på befintliga byggnaders placering men också de tillkommande byggnaderna. Dessutom ansluter bil- och gångstråk till torget i olika riktningar. Torget har därför fått ett sammanhållande mönster i stensättningen och en inramning av vegetation. En av utmaningarna har varit att inordna parkeringar på torget utan att det får karaktären av parkeringsplats.

De offentliga rummen har olika grad av stadsmässighet men grönskan är ett viktigt inslag i alla offentliga miljöer. Det finns också sammanhållande element i området i form av tegelklädda murar, smidesräcken samt faluröda räcken, spaljéer, bodar med mera.

I det nordvästra hörnet av Järla Sjö kommer biltrafiken in i stadsdelen. Där sammanstrålar den också med gående