Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Liv, Lust & Gemenskap

Projekteringsuppdraget


I projerkteringsuppdraget har ingått framtagande av bygglovhandlingar för varje delområde gällande både kvartersmark och allmän platsmark.

Efter godkänt bygglov har projekteringsfasen tagit vid med framtagande av färdiga bygghandlingar för totalentreprenad avséende kvartersmark med uteplatser, gårdar och förgårdsmark samt allmän platsmark med gångytor, torg, parkeringsanläggningar, parker, brygganläggningar, dammar, pir och mindre vägar.

Hela anläggningen ligger i en sydsluttning och därmed har höjdsättningen och anpassningen till tillgänglighet för bland annat rörelsehindrade personer varit en stor del av projekteringsinsatsen. Ett antal murar trappor och ramper har även ingått.
Gestaltningen av belysning har vi inom LA-sidan stått för medan annan konsult har projekterat bygghandlingar för belysning inklusive nät. I belysningsgestaltningen har ingått väg- och parkbelysning samt konstbelysning av fasader och träd.

Projekteringen har skett i nära samarbete med entreprenör, byggherre och övriga konsulter (VA, VVS, K, belysning, el, fjärrvärme tele, stokab med flera).

Eftersom vi inom vår organisation även projekterat byggnaderna så har samarbetet mellan A och LA skett dagligen. Byggnader och mark har kunnat anpassas efter varandra på ett för området optimalt sett.